×
ВхідРеєстрація

E-mail *

Пароль *

Забули пошту або пароль?

» Вівторок, 23 квiтня, 2024.
Вимкніть AdBlock або додайте портал у винятки щоб повноцінно користуватись, після оновіть сторінку (F5).
Якщо у вас щось не вийшло, ви можете написати нам з іншого браузера, де не встановлено блокувальник реклами.

Новини

У Хмельницькому поліції довелося замальовувати «рекламу»

Пра­ців­ни­ки уп­равлін­ня бо­роть­би з нар­козло­чин­ністю ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті, юве­наль­ні по­лі­цей­ські, пред­став­ни­ки со­ці­аль­них служб та гро­мадсь­кі ак­ти­віс­ти за­мальову­ва­ли на­пи­си, які про­па­гу­ють ку­пів­лю нар­ко­ти­ків че­рез ме­ре­жу ін­тернет. Міс­це­ві жи­те­лі ві­та­ли та­ку іні­ці­ати­ву і на­віть під­ка­зу­ва­ли міс­ця, де є по­діб­ні по­си­лан­ня.

«Соль», «фен», «спай­си», «PVP» — та­кі на­пи­си, на жаль, мож­на до­во­лі час­то по­ба­чи­ти на пар­ка­нах та бу­дів­лях в усіх ку­точ­ках на­шої дер­жа­ви. Са­ме во­ни зак­ли­ка­ють мо­лодь ку­пу­ва­ти син­те­тич­ні нар­ко­ти­ки че­рез ме­ре­жу ін­тернет та по­пу­ляр­ні ме­сен­дже­ри», — заз­на­чає по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті.

Пра­ців­ни­ки ко­му­наль­них служб не зав­жди опе­ра­тив­но за­мальову­ють та­кі на­пи­си на сті­нах, тож пра­во­охо­рон­ці та гро­мадсь­кі ак­ти­віс­ти час від ча­су про­во­дять по­діб­ні ак­ції та зак­ли­ка­ють усіх гро­ма­дян не бу­ти бай­ду­жи­ми і до­лу­ча­ти­ся до зни­щен­ня та­кої не­га­тив­ної рек­ла­ми.

Тепер зав­дя­ки про­ве­де­ній ак­ції у міс­ті за­мість ад­рес те­лег­рам-ка­на­лів з про­да­жу нар­ко­ти­ків з’яви­лись пат­рі­отич­ні ма­люн­ки.2024-03-15
Джерело: www.rup.com.ua

Реклама
Тендер
Ризограф А4, 1+0, 500 шт.Ризограф А4, 80г/м.кв, 1+0 (ч.б.) 500 шт. 1000 шт.
Форум
Потрібен сайтЯкщо терміново та краще к цієї компанії https://www.adspace-marketing.com/sozdanye-sajtov-2/ звернутися за 10 до 28 днів зроблять будь-який сайт.